بخش کیفیت

بخش کیفیت شرکت شیر پگاه گلپایگان

خط مشی استاندارد های 50001 و 10002

خطی مشی ISO 10002
خطی مشی سیستم مدیریت انرژی
خطی مشی ISO 10002

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در راستای ایجاد فرهنگ مشتری محوری و حفظ بقای سازمان از طریق جلب رضایت مشتریان و طرف‌های

ذینفع نسبت به استقرار سیستم ایزو 10002 در تمام سطوح شرکت اقدام نموده و مدیریت رده بالای شرکت دراین زمینه متعهد می گردد.

    1. تمامی الزامات و قوانین مرتبط با محصولات تولیدی و فرآیند‌های کاری خود را اجرا و به کار گیرد.
    2. الزامات مالی،عملیاتی و سازمانی را به کار گیرد.
    3. نظرات مشتریان،کارکنان و طرف ‌های ذینفع را برحسب اقتضای زمان به کارگیرد.
    4. تمامی موارد و رویه ‌های تعریف شده در سیستم ‌های مختلف استقرار یافته در شرکت با همدیگر همسو و همراستا باشند.

خط مشی فوق ازطریق سیستم ‌های کامپیوتری و الکترونیکی دردسترس کارکنان و طرف ‌های ذینفع شرکت قرار داشته و توسط تمامی کارکنان

بابکارگیری روش ‌های اجرایی و تحقق اهداف تعیین شده پشتیبانی می گردد.

خط مشی شرکت بطور سالیانه در شرکت توسط مدیریت ارشد شرکت بازنگری و به روز رسانی می شود.

خطی مشی سیستم مدیریت انرژی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در جهت استقرار سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001 برای دستیابی به بهبود عملکرد انرژی متعهد گردیده و خود را ملزم می‌داند تا متناسب با ماهیت فرایند ها و مصارف انرژی عملکرد خود را به طور مستمر بهبود بخشد. در همین راستا بر اساس خط مشی مدون منابع لازم و اطلاعات مورد نیاز برای دستیابی به اهداف کلان و اهداف خرد حاصل شده و از الزامات قانونی و یا سایر الزامات قانونی و یا سایر الزامات قابل کاربرد در شرکت تبعیت می‌گردد.

اهداف کلان و خرد انرژی در شرکت تعریف گردیده است و حمایت مدیریت ارشد در زمینه تولید محصولات، خرید ماشین آلات و ارایه خدمات با کارایی انرژی بالاتر وجود دارد که از طریق دستورالعملها و روش‌های مختلف به تمامی لایه‌های سازمانی تسری یافته است.

این خط مشی به طورد سالیانه بازنگری شده و در صورت نیاز به روز رسانی می‌گردد.

اینجانب اعلام می‌دارد مطابق باخواسته استانداردهای OHSAS18001 ایزو 14001، ایزو 22000 و ایزو 50001 خط مشی فوق در دسترس عموم، طرفهای ذینفع و کارکنان قرار گرفته تاایشان از تعهدات خودآگاه گردند و برای اطمینان از مناسب بودن، خط مشی بصورت سالیانه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت، همچنین از کلیه همکاران خود انتظار دارم با مشارکت و همکاری فعال خود در اجرا، نگهداری و بهبود سیستم‌ها و رعایت مقررات بهداشت و ایمنی، مقررات زیست محیطی و مقررات عملکرد انرژی زمینه مناسبی را برای نیل به اهداف فوق فراهم آورند.

من ا…التوفیق

محمد مهدی گرجی

مدیرعامل